α-Ketoglutarsyre dinatriumsalt dihydrat, white crystalline powder

Leverandør: MP Biomedicals
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

ICNA0215139383EA 2840 DKK
ICNA0215139383 ICNA0215139350 ICNA0215139390
α-Ketoglutarsyre dinatriumsalt dihydrat, white crystalline powder
α-Ketoglutaric acid, disodium salt dihydrate

α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate (2-Oxoglutaric acid disodium salt) is the hydrated disodium salt of 2-oxoglutaric acid.


α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate is suitable reagent used in a study to investigate the role of nitric oxide (NO) in mast cell physiology and biochemistry. α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate (2-Oxoglutaric acid disodium salt) may be used as starting reagent for the synthesis of deuteriated 2-oxo[3,3-2H2]glutarate disodium salt.


Soluble in water (1,0 M - clear, colourless solution).

Formel: C₅H₄O₅·2Na·2H₂O
Molekylvægt: 226,092 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00150702
CAS-nummer: 1282616-74-3
EINECS: 206-167-8

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR