α-Terpinen ≥90%

Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

J62871.AEEA 365 DKK
J62871.AE J62871.AP
α-Terpinen ≥90%
α-Terpinen
Formel: C₁₀H₁₆
Molekylvægt: 136,24 g/mol
Kogepunkt: 173…175 °C
Smeltepunkt: –48 °C
Massefylde: 0,837
Flammepunkt: 50 °C (122 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 99-86-5
EINECS: 202-795-1
UN nummer: 2319
ADR: 3,III

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR