(±)-δ-Dodecalacton ≥98.0% (by GC)

Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

TCIAD1414-25MLEA 214 DKK
TCIAD1414-25ML
(±)-δ-Dodecalacton ≥98.0% (by GC)
(±)-δ-Dodecalacton
Formel: C₁₂H₂₂O₂
Molekylvægt: 198,31 g/mol
Kogepunkt: 130°C
Smeltepunkt: –7 °C
Flammepunkt: 165°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006651
CAS-nummer: 713-95-1
EINECS: 211-932-4
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/57/28978257.jpg

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR