Pumpning af brandfarlige væsker

Med hensyn til laboratoriesikkerhed kan pumpning af brandfarlige væsker skabe farlige forhold. Både brand og eksplosioner kan opstå, hvis laboratoriemedarbejdere, studerende og forskere ikke overholder en sikker håndtering af materialer. Eksempler på væsker, der er brandfarlige, er ethylether, acetone og benzen. Brændbare væsker er bl.a. eddikesyre, myresyre og formalin.

Når brandfarlige og brændbare væsker flyder, kan de skabe en ophobning af statisk elektricitet. Følg disse fem generelle sikkerhedsretningslinjer for at reducere farerne.

  1. Brug altid en metalpumpe med luftdrevet eller eksplosionssikker (XPRF) motor.
  2. Sørg for, at alle komponenter er af metal. Plast kan opbygge statiske ladninger og kan ikke jordes.
  3. Jordforbind operatøren og alle pumpekomponenter, herunder motor (selv hvis den er luftdrevet), ind- og udløbsledninger, slangeklemmer, beholder og modtagerbeholder, elektrisk.
  4. Undgå stænk af væsker — stænk genererer statisk elektricitet, som kan resultere i antændelse eller eksplosion.
  5. Undgå isolerede ledere, f.eks. en metaldyse i enden af en udledningsslange af plast.

Nogle eksplosionssikre elmotorer har en manuel overbelastningsreset-funktion, som eliminerer faren for automatisk genstart.

Brug af personlige værnemidler

Når du håndterer brandfarlige væsker, skal du sørge for at bruge det nødvendige personlige værnemiddel, herunder øjenbeskyttelse, håndbeskyttelse, kropsbeskyttelse og lunge- eller åndedrætsbeskyttelse. Det betyder typisk beskyttelsesbriller, kemikalieresistente handsker, overalls og måske en respirator. OSHA anbefaler både "øjen- og ansigtsbeskyttelse, når man udsættes for flydende kemikalier, syrer eller ætsende væsker, kemiske gasser eller dampe." Desuden skal personer, "hvis arbejde indebærer eksponering for varme stoffer eller ætsende eller giftige materialer, have beskyttelsesudstyr, der dækker de udsatte kropsdele, herunder ben og fødder."